Ekologisuus on valttia purkutyössä

Purkutyön lajittelu

Kun rakennuksia puretaan, siitä syntyvä jäte tulee lajitella sekä laittaa uusiokäyttöön mahdollisimman tarkasti. Käytöstä poistaminen tehdään järjestelmällisesti, niin että ensisijaisesti pyritään ottamaan purettava materiaali uusiokäyttöön. Näin mahdollistetaan mahdollisimman suuri hyötykäyttöaste, jolla tarkoitetaan sitä osaa purettavasta materiaalista, joka voidaan käyttää uudestaan joko vastaavassa tehtävässään kuin ennen purkua (esim. ikkunat tai parvekelasitukset) tai aivan uudella tavalla, esimerkiksi purkutyön kohdistuessa vanhaan betonirakennukseen on siellä paljon elementtejä, jotka voidaan käyttää murskeena uudestaan. Purkutyön jätteiden käsittelystä johtuva ympäristövaikutus on tarkkaan mietitty, ja sitä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Purkutyön turvallisuus vaatii erityistä huomiota, sillä varsinkin suurissa kohteissa on käytettävä usein räjähteitä, jota varten tarvitaan erilliset luvat. Varsinkin tiuhalla asuinalueella purkutyö aiheuttaa ongelmia, sillä asianmukaiset varoalueet voi olla mahdotonta järjestää. Ahtaiden purkupaikkojen lisäkustannuksia saattaa tulla turvallisuussuunnitelmien mukaisista turvatarvikkeista, kuten verkoista, joka suojaa mahdolliset irtoavat osat.

Lajiteltava purkutyö vaiheistetaan eri osioihin:

  • ongelmajätteiden purku, mm. asbesti
  • rakennuksen irtojätteiden siivous
  • irtaimiston siivous rakennuksilta
  • rungon purku rakennuksesta rakennusosittain ja materiaaleittain.
  • erotellaan teräs ja betoni toisistaan.

Huolellinen ja tarkka ennakkosuunnittelu on pohjana aikataulullisesti sekä taloudellisesti onnistuneelle purkutyölle. Asbesti- ja ongelmajätekartoitus tehdään ensiksi kohteeseen, ja tämän jälkeen inventoidaan purkujäte, josta voidaan päätellä, mitä voidaan käyttää uudelleen hyötykäyttöön. Inventointi on myös hyvä mittari jätelavojen tarpeelle, sillä purkutyöstä aiheutuva jäte voi olla yllättävänkin mittava. Jätteiden loppusijoituspaikka on myös suunniteltava, sillä jätteiden kuljettaminen voi koitua kalliiksi. Turvallisen purkamisen lisäksi purku-urakoitsijan suurimmiksi vastuiksi voi kuvailla jätteiden lajittelun ja käsittelyn. Jos asiakkaalla itsellään on ideoita kierrätettävän materiaalin uudelleenkäytöstä, voi olla hyvä keskustella asiasta urakoitsijan kanssa, jo ennen kuin purkutyötä aletaan suunnittelemaan, jotta se saadaan mukaan asianmukaiseen suunnitelmaan.

Purkutyössä tarvittava kalusto ja asiantuntemus tulee aina urakoitsijalta itseltään. Urakoitsijan työtä voi helpottaa, niin että aloittaa purkutyön siivoamalla kiinteistössä olevan irtaimiston asianmukaisesti. Myös välitön piha-alue on hyvä pitää puhtaana irtaimistosta. Hyvin maisemaan sopeutuvat asiat, kuten pyörä- ja pyykinkuivaus telineiden sijoituspaikka on hyvä miettiä jo etukäteen. Ennen purkutyötä on kuitenkin asiakkaan itse varmistettava, ettei kenellekään asiattomille tule tarvetta tulla purkupaikalle, jotta urakoitsija saa tehdä työnsä keskeytyksettä ja turvallisesti.